Skip to main content

Oxigen Laboratuvarları, geniş kapsamı ile mikrobiyolojik testleri gerçekleştiren sayılı laboratuvarlardan birisidir. Mikrobiyolojik test kapsamımızda, geleneksel yöntemler yanında patojen mikroorganizmaların “salmonella, listeria, legionella vs”, onların toksinlerinin ve bozulmaya sebebiyet veren organizmaların “küf, maya vb” tespitini içeren güncel tekniklerin kullanıldığı metotlarda bulunmaktadır.

Çalışma Matriksi

Oxigen Laboratuarları olarak aşağıdaki ürün gruplarında analitik hizmetler sunarız,

 • Gıda
 • Su
 • Yemler
 • Gıda katkıları
 • Ekipman Swap
 • Yüzey swap
 • Personel swap
 • Patojenler

Mikrobiyoloji laboratuarımız, yapılan analiz çalışmaları ile geniş kapsamlı patojenik mikro-organizmaları ve toksinlerini tanımlar ve tespit eder. Bunlar;

 • Mezofilik Aerobik Bakteri Sayım Analizi
 • E.coli Sayım Analizi
 • Koliform ve E.coli Sayım Analizi
 • E.coli O157 Analizi
 • Bacillus cereus Analizi
 • Clostridium perfringens Analizi (Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri)
 • Enterobacter sakazakii Analizi
 • Enterobacteriaceae Familyasına Ait Mikroorganizmaların Sayım Analizi
 • Koliform Bakteri Analizi
 • Koagülaz Pozitif Staphylococci (Staphylococcus aureus ve diğer türleri) Analizi
 • Listeria monocytogenes Analizi
 • Salmonella spp. Analizi
 • Patojenik Vibrio spp. Analizi
 • Termotolerant Campylobacter Türlerinin Analizi
 • Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
 • Pseudomonas spp. Sayımı
 • Shigella spp. Aranması
 • Rope Spor Sayımı
 • Stafilokokal Enterotoksin Aranması
 • Karakteristik Mikroorganizma Sayımı
 • Somatik Hücre Sayımı
 • Lipolitik Bakteri Sayımı
 • Proteolitik Bakteri Sayımı
 • Osmofilik Maya Sayımı
 • Ticari Sterilite Kontrolü
 • Termofilik Aerobik Spor Sayımı
 • Termofilik Anaerobik Spor Sayımı
 • Alicyclobacillus spp. Sayımı
 • Howard Küf Sayımı
 • Cronobacter spp Aranması
 • Küf ve Maya Sayımı

Call Now Button